نخبگان ایران سلام خدمت تمامی دوستان گرامی امیدوارم که ما کمک حال و خدمت گزار شما بوده باشیم،و از شما خواهشمند هستیم که با نظرات خود مارا در اداره و خدمت گزاری به شما همراهی نمایید. با امید موفقیت شما در تمامی مراحل زندگی. http://rosht.mihanblog.com 2020-02-22T05:20:08+01:00 text/html 2009-02-24T10:38:42+01:00 rosht.mihanblog.com محمد تصویر پر رمز و راز ؟؟؟ http://rosht.mihanblog.com/post/21 <P align=center>هوالعظیم</P> <P align=right>با سلام خدمت شما دوستان عزیز</P> <P align=right>این تصویری رو که ملاحظه میکنید یکی از زیبا ترین و پر از راز و رمز تصویر دنیا است،هر کس که توانست 7 راز این اثر هنری را پیدا کند،مارو نیز از این راز ها باخبر نمایید.</P> <P align=right>با تشکر</P> <P align=right><A title="گروه نخبگان ایرانی" href="http://rosht.mihanblog.com/" target=_blank>گروه نخبگان ایرانی</A></P> <P align=right><IMG style="WIDTH: 490px; HEIGHT: 294px" height=481 src="http://soulsofdistortion.nl/images/last_supper.jpg" width=761></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2009-02-24T10:20:44+01:00 rosht.mihanblog.com محمد مسئله ی انیشتین http://rosht.mihanblog.com/post/20 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT face="Times New Roman">هوالعظیم</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">سلام خدمت شما دوستان عزیز.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">امروز برای شما یک مسئله (مسئله انیشتین) رو مطرح میکنم.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">(اقای انیشتین گفته بودن که 98% مردم عادی&nbsp;قدرت به پاسخ گویی این سوال رو ندارن)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><U>زمان نیاز برای پاسخ گویی 10 دقیقه</U></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">سوال :</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">فرض کنید که پنج <U>خانه</U> با پنج <U>رنگ</U>(سبز- زرد- قرمز- آبی- سفید) متفاون همراه با پنج مرد که پنج <U>ملیت(</U>دانمارکی- سوئسی-آلمانی-انگلیسی- نروژی) متفاوت دارن و هرکدام از آنها پنج نوع <U>سیگار</U>(پال مال-دانهیز-پادمستمز-پرنس-بلد) متفاوت و پنج نوع <U>نوشیدنی </U>(چای- قهوه-شیر- آب- آبجو)متفاوت و پنج نوع <U>حیوان</U>(سگ- اسب- گربه- ماهی- پرنده) متفاوت همره خود دارن.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">داریم:</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فرد انگلیسی در خانه ی قرمز زندگی مکنید.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فرد سوئسی در خانه<SPAN>&nbsp; </SPAN>خود&nbsp;سگ&nbsp;دارد.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فرد دانمارکی چای مصرف میکند.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">خانه ی سفید در سمت راست خانه ی سبز قرار دارد.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فردی که در خانه ی سبز زندگی مکند قهوه مصرف میکند.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>6.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فردی که سیگار پال مال میکشد،در خانه ی خود پرنده دارد.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>7.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فردی که در خانه ی زرد زندگی مکند سیگار دانهیز میکشد.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>8.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فردی که در خانه ی وسط زندگی مکند شیر مصرف میکند.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>9.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فرد نروژی در اولین خانه زندگی مکند.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>10.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فردی که سیگار بلد میکشد،گربه دارد.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>11.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فردی که سیگار بلو مسمتز میکشد،آبجو مصرف میکند.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>12.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فردی که در خانه ی خود اسب دارد،همسایه ی آن سیگار دانهیز میکشد.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>13.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فرد آلمانی سیگار پرنس میکشد.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>14.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">همسایه ی فرد نروژی در خانه ی آبی زندگی میکند.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN>15.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">فردی که سیگار بلد میکشه،همسایه ی آن آب مصرف میکند.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">حال بگویید که ماهی برای چه کسی است؟؟؟</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA><FONT size=3>برای دانستن جواب بروی ادامه ی مطلب کلیک کنید</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">.</SPAN></FONT></P></FONT></SPAN> text/html 2009-02-06T15:34:10+01:00 rosht.mihanblog.com محمد :.درد دل.: http://rosht.mihanblog.com/post/19 <P align=center>هوالعظیم</P> <P align=right>سلام خدمت شما دوستان گرامی</P> <P align=right>از شما خواهشمندیم که برای بخش&nbsp;<U>تازه</U> <U>ها</U> هر&nbsp;کدام از شما&nbsp;بازدیدکنندگان محترم&nbsp;(مطالب و یا وقایع تازه ای) که دارید&nbsp;با ما در میان بگذارید تا ما نیز و دیگر خواننده های محترم از&nbsp;آن مطالب&nbsp;استفاده نماییم.</P> <P align=right>با تشکر <A title="نخبگان ایرانی" href="http://rosht.mihanblog.com/" target="">گروه نخبگان ایرانی</A></P> text/html 2009-02-06T14:57:36+01:00 rosht.mihanblog.com محمد ماشین گرمایی http://rosht.mihanblog.com/post/18 <P align=center>هوالعظیم</P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">در </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"><A title="" href="http://rosht.mihanblog.com/post/17" target=""><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">مطلب پیشین</SPAN></B></A>&nbsp;</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN>&nbsp;</SPAN>گفتیم که می‌توان انرژی درونی یک جسم را به صورت گرما یا انرژی مکانیکی استخراج کرد.<BR>دانشمندان در صدد بودند که ماشینی بسازند که بتواند با دریافت انرژی کمتر، کار ( یا گرمای ) بیشتری تحویل دهد. اگر بتوان تمام انرژی درونی یک جسم را به کار تبدیل کرد، تا حد زیادی به این هدف نزدیک می‌شویم. می‌خواهیم ماشینی بسازیم که قادر باشد پس از انجام مقدار معینی کار به نقطه ابتدایی خود باز گردد؛ در این صورت این ماشین می‌تواند به طور دائمی کار تولید کند. این فرآیند را یک "چرخه" می‌نامیم. حال اگر منبع انرژی این چرخه، انرژی درونی ماده باشد، می‌توان تا پایان یافتن این انرژی درونی، دمای جسم را کاهش داد و در عوض کار تولید کرد.<BR>در عمل هیچ گاه نمی توان چنین ماشینی ساخت. هیچ ماشینی نیست که فقط با یک منبع گرمایی کار کند. برای آنکه در یک چرخه، مقداری کار انجام گیرد و مقداری گرما استخراج شود، باید قسمتی از چرخه در دمایی پایین تر از دمای منبع عمل کند. قانون دوم ترمودینامیک در واقع همین مطلب را آشکار می‌سازد.<BR>توجه کنید که قوانین ترمودینامیک به ما نشان می‌دهند که چه چیز امکان پذیر نیست. از این رو هیچ تجربه یا آزمایشی به تنهایی نمی تواند آدمی را متقاعد کند که این قوانین صحیح هستند. تنها چیزی که می‌توان گفت این است که ترمودینامیک تاکنون در تفسیر و پیش بینی همه پدیده های گرمایی موفق بوده و هنوز هم هست.<BR></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>ماشین گرمایی</STRONG></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><BR></P> <P align=right><FONT size=5>... .</FONT></P> <P align=right><FONT size=4>برای مشاهده ی مطالب مورد نظر بروی ادامه مطلب کلیک کنید</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"></P></SPAN> text/html 2009-02-06T14:53:56+01:00 rosht.mihanblog.com محمد قانون اول ترمودینامیک http://rosht.mihanblog.com/post/17 <P align=center>هوالعظیم</P> <P align=right>سلام دوستان برای مشاهده ی مطالب مربوط به قانون اول ترمو دینامیکی بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.</P> <P align=right> <TABLE dir=rtl style="BACKGROUND: white; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #e0dfe3; PADDING-RIGHT: 5.25pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-BOTTOM: 5.25pt; BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-TOP: 5.25pt; BORDER-BOTTOM: #e0dfe3; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=2> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13.5pt">قانون اول</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 13.5pt"> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13.5pt">ترمودینامیک</SPAN></B></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #e0dfe3; PADDING-RIGHT: 5.25pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-BOTTOM: 5.25pt; BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-TOP: 5.25pt; BORDER-BOTTOM: #e0dfe3; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=2><SPAN dir=ltr> <P dir=rtl><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>مطالعه ترمودینامیک را مهندسین قرن نوزدهم آغاز</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>کردند؛ </SPAN></FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>... .</SPAN></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> text/html 2009-02-06T14:49:00+01:00 rosht.mihanblog.com محمد ماشین گرمایی http://rosht.mihanblog.com/post/16 <P align=center>هوالعظیم</P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مقدمه</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></B></P> <P dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ماشین هر وسیله مکانیکی یا وسیله الکتریکی است، که با انتقال یا</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اصلاح</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN>&nbsp;</SPAN>انرژی</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">، انسان را در انجام کارهایش ، یا در بهتر انجام شدن کارهایش یاری دهد، یا خود آنها</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">را انجام می‌دهد. ساز و کارها و ماشینهای مکانیکی ، حتی قبل از آن که اطلاعات</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مکتوبی در دسترس باشد، برای تقویت توانائیهای نوع بشر ، دائما در حال استفاده بوده</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تفاوت عمده ابزار ساده با ماشینها یا مکانیزمهای ساده ، وجود یک منبع قدرت و بعضی</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اوقات ، در کارکرد مستقل می‌باشد. ابزار قدرتمند امروزی ، ماشین ابزارهای خودکار ،</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و ماشین آلات قدرتمندی که توسط انسان هدایت می‌شوند، این تعریف را پیچیده کرده‌اند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">هر دستگاهی که بتواند انجام کاری را آسان کند، ماشین نامیده می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN></P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع ماشینها</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></B></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>برای مشاهدهکامل مطالب بروی ادامه مطلب کلیک کنید</FONT></SPAN></B></P> text/html 2009-01-31T11:12:07+01:00 rosht.mihanblog.com محمد پرویز شهریاری http://rosht.mihanblog.com/post/15 <P align=center>هوالعظیم</P> <P align=right>سلام خدمت شما دوست عزیز</P> <P align=right>امروز برای یه شما یه کتاب رو معرفی میکنم که خیلی برای شما مفید هست.</P> <P align=right>این کتاب قدیمی معروف به پرویز شهریاری که دارای پنج جلد از سال اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی(رشته ی ریاضی)است که خیلی بکارتون میاد این رو به شما قول میدم</P> <P align=right>فقط یه مشکل که داره ،این کتاب دیگه انتشار نمیشه و به سختی پیدا میشه ولی از من به شما نصیحت که این کتاب رو حتما&nbsp; و تهیه کنید</P> <P align=right>با امید موفقیت شما در تمامی مراحل زندگی.</P><A title="کانون نخبگان ایرانی" href="http://rosht.mihanblog.com/" target=_blank> <P align=right>کانون نخبگان ایران</P></A> text/html 2009-01-31T10:59:26+01:00 rosht.mihanblog.com محمد اس ام اس باحال http://rosht.mihanblog.com/post/14 <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>هوالعظیم</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=5>سلام دوستان عزیز من به تازگی یه اس ام اس تازه بدستم </FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=5>رسیده</FONT><FONT face=Arial size=5>&nbsp;بود که حیفم اومد که برای شما نه نویسم.</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=5>باری دیدن این اس ام اس برروی ادامه مطلب کلیک کنید.</FONT></P><FONT face=Arial size=3><A title="کانون نخبگان ایرانی" href="http://rosht.mihanblog.com/" target=_blank> <P align=right><FONT face=Arial size=3>کانون نخبگان ایران</FONT></P></A></FONT> text/html 2009-01-20T22:17:03+01:00 rosht.mihanblog.com حسین تابع نمایی http://rosht.mihanblog.com/post/13 <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>معکوس تابع y = ln x را تابع نمایی <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/b4bac2f2d40169e6b71727875c034146.png"> گوئیم. که موارد استفاده زیادی در ریاضیات دارد. <BR></FONT> <H2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>تعریف </FONT></H2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>تابع <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/b4bac2f2d40169e6b71727875c034146.png"> به ازای هر عدد حقیقی x ، <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/47a6fa0c7354c197b8474f78c4359493.png"> تابع <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/b4bac2f2d40169e6b71727875c034146.png"> را تابع نمایی با پایه e و نمای x می‌نامند. نمادی دیگر برای <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/fe6f7b54c1deb68dd1f410a7b635aad8.png"> ، <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/716560a62090b0d78638c9ca70948376.png"> است که "اکسپوتانسیل x" خوانده می‌شود. نمودار <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/b4bac2f2d40169e6b71727875c034146.png"> را می‌توان با پیداکردن قرینه y=ln x نسبت به خط y=x بدست آورد. نمودار <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/b4bac2f2d40169e6b71727875c034146.png"> همان نمودار x = ln y است. باید دقت داشته باشیم که چون <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/b4bac2f2d40169e6b71727875c034146.png"> و y = ln x معکوس یکدیگرند آنگاه به ازای هر x بزرگتر از صفر: <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/9b5e14e5972d6731e417700ae2533822.png"> تابع <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/b4bac2f2d40169e6b71727875c034146.png"> در اثر مشتق‌گیری تغییر نمی‌کند؛ این تابع فنا ناپذیر است. این تابع تابعی است صعودی زیرا مشتق آن مثبت است. <BR></FONT> <H2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>ویژگی‌های <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/b4bac2f2d40169e6b71727875c034146.png"> </FONT></H2> <OL> <LI><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>تابع نمایی <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/b4bac2f2d40169e6b71727875c034146.png"> معکوس تابع لگاریتم طبیعی y = ln x است. </FONT> <LI><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>دامنه آن تمام اعداد حقیقی است. </FONT> <LI><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>بردش تمام اعداد مثبت. </FONT> <LI><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>مشتقش همواره با خودش برابر است. و توابعی است پیوسته و صعودی از x.</FONT></LI></OL> text/html 2009-01-20T22:13:14+01:00 rosht.mihanblog.com حسین تابع لگاریتم طبیعی y=ln x http://rosht.mihanblog.com/post/12 <H2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>یکی از جواب‌های <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/d82ab0373b938a3647bca1cbabe3628d.png"> </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>تابع نمایی</FONT></U></A><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/2bb9806a32454e83d7ed26a733a79f4a.png"> است که یکی از توابع موسوم به توابع متعالی است. و بطور کلی علاوه بر توابع نمایی توابعی چون </FONT><A class=daneshnameh title="توابع لگاریتمی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>توابع لگاریتمی</FONT></A><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> ، شش </FONT><A class=daneshnameh title="تابع مثلثاتی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA%DB%8C"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>تابع مثلثاتی</FONT></A><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> ، </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>توابع معکوس مثلثاتی</FONT></U></A><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> نیز متعالی می‌باشند. نام متعالی را اویلر برای توصیف اعدادی انتحاب کرد که ریشه یک معادله چندجمله‌ای نیستند. <SPAN style="COLOR: green">اویلر</SPAN> می‌گوید که این اعداد "متعالی‌تر از آن‌اند که روش‌های جبری در موردشان کارساز باشد. <BR></FONT> <H1><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>تعریف تابع لگاریتمی طبیعی </FONT></H1><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>تابع لگاریتم طبیعی y=ln x ، <BR><BR><BR></FONT> <DIV align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2><IMG alt="" hspace=0 src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/93a091af538dd8c958bb101626ba4121.png" align=baseline border=0></FONT></DIV><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>به ازای هر x بزرگتر از 1 ، این </FONT><A class=daneshnameh title=انتگرال href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>انتگرال</FONT></A><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> مساحت ناحیه‌ای را نشان می‌دهد که از بالا به خم&nbsp;<IMG alt="" hspace=0 src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/64c31bee85a57a89d896e0363d3aaf76.png" align=baseline border=0> از پایین به محور t از طرف چپ به خط t=1 و از طرف راست به خط t=x محدود است. در اواخر قرن شانزدهم ، یک بارون اسکاتلندی بنام <SPAN style="COLOR: green">جان‌نپر </SPAN>ابزاری بنام لگاریتم ابداع کرد که با تبدیل ضرب به جمع کار محاسبه را ساده می‌کند. که این کار محاسبات اعشاری در نجوم ، دریانوردی و مثلثات را ممکن ساخت. گاه می‌توان مشتق تابعی را که با یک معادله پیچیده داده شده است با گرفتن لگاریتم از دو طرف معادله قبل از عمل مشتق‌گیری سریعتر محاسبه کرد. این فرآیند را مشتق‌گیری لگاریتمی می‌نامیم. <BR></FONT></H2> <H2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>ویژگی‌های y=ln x </FONT></H2> <OL> <LI><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>دامنه: مجموعه تمام اعداد حقیقی مثبت x&gt;0 </FONT> <LI><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>برد: مجموعه تمام اعداد حقیقی ، <IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/cbf36ebcfb33fb72d2f4c20d46ae4857.png"> </FONT> <LI><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>در هر نقطه از دامنه‌اش تابعی پیوسته و صعودی است. </FONT> <LI><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>دارای معکوس است. </FONT> <LI><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>حاصل‌ضرب ، خارج‌قسمت و توان: اگر x,a دو عدد مثبت باشند آنگاه:<BR><BR></FONT></LI></OL> <DIV align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>ln ax = ln a + ln x</FONT></DIV><BR> <DIV align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2><IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/aaddb5533643da849971c4fd72a4c1af.png"></FONT></DIV><BR> <DIV align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2><IMG src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/3271b8246a6bee8d43a564bc46456f98.png"></FONT></DIV><BR> text/html 2009-01-20T14:37:50+01:00 rosht.mihanblog.com محمد آزمایشگاه مجازی شیمی http://rosht.mihanblog.com/post/11 <FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>هوالعظیم</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial>سلام دوستان گرامی امروز برای شما آزمایشگاه مجازی رو آورده ایم.</FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>این بسته نرم افزاری شامل 4 عدد سی دی و حاوی موارد زیر است:<BR><BR>- بیش از 200 آزمایش شبیه‌سازی شده تعاملی<BR>- بیش از 130 قطعه فیلم آزمایشهای واقعی<BR>- جدول تناوبی همراه بامشخصات كامل تمام عناصر<BR>- نمونه سؤالات مسابقات آزمایشگاهی<BR>- معرفی وسایل آزمایشگاهی<BR>- نكات ایمنی در آزمایشگاه<BR>- معرفی برندگان جوایز نوبل<BR>- لغت نامه تخصصی شیمی<BR><BR>برای تهیه این نرم افزار مبلغ 20000 تومان به حساب شماره 0103026662002 جاری سیبا بانك ملی به نام شركت "ره آورد نوین معماری اطلاعات"واریز نمایید.<BR>سپس تماس بگیرید و آدرس خود را بفرمایید تا نرم افزار با پست پیشتاز برای شما ارسال گردد.<BR>در صورت خرید در تعدادهای بالا تخفیف ویژه در نظر گرفته می شود.<BR><BR>این نرم افزار قابل استفاده برای دبیران و دانش‌آموزان دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی می‌باشد و دارای تاییدیه از دفتر تكنولوژی وزارت و آموزش و پرورش می باشد.<BR><BR></FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>قیمت: 20000 تومان</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تلفن خرید:</STRONG>66592250 - 51</FONT></FONT></P></FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4> <P align=center> <TABLE class=showad cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>آدرس:</FONT></TD> <TD><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>تهران - خیابان جمالزاده جنوبی- كوچه رشتچی- پلاك 20 - واحد 10</FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE></P><FONT size=3><A title="نخبگان ایرانی" href="http://rosht.mihanblog.com/" target=_blank> <P align=right><FONT size=3>گروه نخبگان ایران</FONT></P></A></FONT></FONT> <P align=center></FONT></FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4></P></FONT> text/html 2009-01-20T11:49:41+01:00 rosht.mihanblog.com محمد معرفی بهترین کتاب برای دوست داران فیزیک http://rosht.mihanblog.com/post/10 <FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5> <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>هوالعظیم</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=4>سلام خدمت شما دوستان گرامی</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=4>میخواستم امروز به شما دو کتاب معرفی کنم که البته برای تمامی دوره های دبیرستان(ریاضی)است</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=4>اولین کتاب:</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=4>کتاب فیزیک 3 و آزماشیگاه </FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=4>برای انتشارات مبتکران</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=4>این کتاب برای آمده کردن و بالا برن سطح علمی است پس سعی کنید که در تمامی دوره های دبیرستان همراه با دبیر خود این کتاب رو کار کنید</FONT></P> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face=Arial size=4>دومین کتاب:</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=4>کتاب فیزیک 3 کوشیار</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=4>این کتاب بعد از استفاده از مبتکران بهترین کتاب هست برای تکمیل سطح علمی شما هست،زیرا دارای سطح خیلی دشوار است</FONT></P> <P align=right><FONT face=Arial size=4>مشکل این کتاب این هست که فقط در بازار بصورت نایاب است<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></FONT></P> <P align=right><FONT size=4>به امید موفقیت شما</FONT></P> <P align=right><FONT size=4>(</FONT><FONT size=3><A title="گروه نخبگان ایران" href="http://rosht.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3>گره نخبگان ایران</FONT></A></FONT><FONT size=4>)</FONT></P></FONT></FONT></FONT> text/html 2009-01-20T11:46:17+01:00 rosht.mihanblog.com محمد فیزیک 3 بخش (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) http://rosht.mihanblog.com/post/9 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">هوالعظیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .75in"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">تعریف مدار الکتریکی:</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">مسیر بسته ای از رسانا ها است که بار الکتریکی در آن شارش می کند ساده ترین حالت آن عبارت اند از مولد مقاومت(مصرف کنند)سیم های رابط می توان کلید و بعضی از ابزار های اندازه گیری را به آن افزود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .75in"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">قانون اهم:</SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .75in"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">بیان اول:(در دمای ثابت نسبت اختلاف پتانسیل دو سر رسانا به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است که مقاومت الکتریکی نامیده می شود)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">بیان دوم:(در دمای ثابت اختلاف پتانسیل دو سر رسانا با جریان عبوری از آن نسبت مستقیم دارد)</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: left" align=right><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">I</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="COLOR: red">رابطه مستقیم داره با</SPAN> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">T=cte<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>V<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">که</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'MS Reference Specialty'; mso-hansi-font-family: 'MS Reference Specialty'"> برای بدست آوردن رابطه اهم باید در یک مقدار ثابت همانند </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT face="Times New Roman">R</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ضرب کرد<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">که:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: left" align=right><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT face="Times New Roman">V/I=R<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: left" align=right><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .75in"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #339966; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">رسانای اهمی:</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">رسانایی که از قانون اهمی پیروی کند را رسانای اهمی گویند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">نکته:مقاومت یک رسانا مستقل از ولتاژ دو سر آن و جریان عبوری از رسانا است ،زیرا این دو کمیت از عوامل ساختاری مقاومت نیست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>(<FONT size=3><A title="گروه نخبگان ایرانی" href="http://rosht.mihanblog.com/" target=""><FONT size=3>گروه نخبگان ایران</FONT></A></FONT><FONT size=5>)</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2009-01-20T11:21:54+01:00 rosht.mihanblog.com محمد فیزیک 3 بخش (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) http://rosht.mihanblog.com/post/8 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">هوالعظیم</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial">شدت جریان متوسط</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial">:</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">آهگ شارش بار الکتریکی از مقطع رسانا را شدت جریان متوسط گویند و داریم:</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><A title="نخبگان ایرانی" href="http://rosht.mihanblog.com/" target=""><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><IMG src="http://mohammadwise.persiangig.com/4.bmp"></SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">نکته:شیب نمودار </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">q-t</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">شدت جریان متوسط است</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">نکته:سطح نمودار </SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">I-t</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">برابر بار الکتریکی است</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in">&nbsp;</P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial">جریان مستقیم:</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">اگگر در تمام بازه های زمانی شدت جریان متوسط ثابت باشه جریان مستقیم می نامیم (شدت جریان لحظه ای برابر شدت جریان متوسط)</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: left" align=right><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN>q = I . t</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">*نمودار:</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">(چون </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">I</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ثابت است پس بر روی محور </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">I</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> عمود است)</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P><A title="نخبگان ایرانی" href="http://rosht.mihanblog.com/" target=""> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in"><IMG src="http://mohammadwise.persiangig.com/5.bmp"></P></A> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2009-01-20T10:05:09+01:00 rosht.mihanblog.com محمد فیزیک 3 بخش (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) http://rosht.mihanblog.com/post/7 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial">هوالعظیم</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Symbol"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 24pt; FONT-FAMILY: Arial">فصل سوم</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Arial">:</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 1in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Arial">شدت جریان</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">:</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">سطح مقطع یک رسانا که به هیچ گونه اختلاف پتانسیلی وصل نیست را در نظر بگیرد</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">در اینجا که هیچگونه نیروی خالصی به الکترون ها ی آزاد وارد نمیشود ،الکترون ها دارای حرک کاتوره ای میباشد(یعنی در سطح مقطع این رسانا همان تعدا الکترونی که مانند شکل زیر از راست به چپ میرود به همان اندازه الکترون آزاد از چپ به راست میر</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">که در این حلالت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN>&nbsp;</SPAN>E=0</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">سطح مقطع </SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">A</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">است</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in"><IMG src="http://mohammadwise.persiangig.com/3.bmp"></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">و اگر سیم رسانا به دو سر اختلاف پتانسیل نصب شود رسانا دارای میدان الکتریکی است که الکترون های آزاد نیرویی خلاف نیروی میدان الکتریکی حرکت میکنن(سوق میابند)</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">مانند:</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><IMG src="http://mohammadwise.persiangig.com/1.bmp"></P></SPAN></SPAN>